Noteikumi

Latvijas republikas likumdošana nosaka, ka interneta veikala īpašniekam ir jāatrunā preču piegādes un atgriešanas noteikumi, kā arī atteikuma tiesības. Šādu atrunu sauc par distances līgumu (MK noteikumi).

Distances līgums 

Šis distances līgums, pamatojoties uz Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 10.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 13.jūnija noteikumiem Nr.255 „Noteikumi par distances līgumu”, tiek noslēgts starp SIA „Apakšveļa Tev”, UR vien.reģ. Nr.LV50203282471, turpmāk tekstā – Pārdevējs, no vienas puses, un Pircēju – fizisku personu, no otras puses, par saistībām, kas radās Pircējam pasūtot vienu vai vairākas, vienādas vai atšķirīgas Preces, turpmāk tekstā - Prece, par to samaksājot rēķinā norādīto Preces cenu, bet Pārdevējam apstiprinot Preces pasūtījumu un nodrošinot Preces piegādi uz Pircēja norādīto piegādes adresi.

1.       Pasūtījuma noformēšanas kārtība.

1.1.    Pircējs patstāvīgi noformē Preces pasūtījumu ar interneta palīdzību, pilnībā iepazīstoties ar mājas lapā www.apaksvelatev.lv izvietoto informāciju par Preci, tajā skaitā ar šā līguma un piegādes (www.apaksvelatev.lv/piegāde) nosacījumiem, un nosūta to Pārdevējam, norādot arī savus personas datus, telefona numuru un piegādes adresi.
1.2.    Pārdevējs pēc Pircēja pasūtījuma saņemšanas apstiprina to, elektroniski nosūtot Pircējam pasūtījuma apstiprinājuma vēstuliar rēķinu, cenu (ar un bez PVN), apmaksas un piegādes termiņiem, kā arī rēķinu ar visiem nepieciešamajiem Pārdevēja bankas rekvizītiem, lai Pircējs varētu veikt samaksu par pasūtījumu.
Pārdevējs nodrošina preču piegādi 3-12 darba dienu laikā, kopš ir saņemta apmaksa par pasūtījumu.


2.       Preces cena un apmaksas kārtība.

2.1.    Preces cena ir cena, par kādu Pārdevējs pārdod Preci Pircējam.
2.2.    Pircējs pēc vienošanās ar Pārdevēju Preces apmaksu veic Eiro valūtā (EUR), pamatojoties uz Pārdevēja sastādīto rēķinu, uz Pārdevēja norādīto bankas kontu trīs dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas ja ir izvēlēts apmaksas veids "pārskaitījums ar rēķinu".
2.3.    Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad rēķinā norādītā naudas summa ir ienākusi Pārdevēja bankas kontā.

3.       Pasūtījuma izpildes kārtība.

3.1.    Pasūtījuma izpilde tiek uzsākta ar brīdi, kad Pārdevējs ir apstiprinājis pasūtījumu un Pircējs ir veicis pilnu Preces apmaksu.
3.2.    Pasūtījuma izpildes termiņš ir atkarīgs no izvēlētās Preces kategorijas, bet ne vairāk kā 12 darba dienas no pasūtījuma apstiprināšanas dienas.
3.3.    Pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu brīdī, kad Prece tiek ievietota Pircēja norādītajā pakomātā un Pircējs par to informēts.
3.3.1.    ja Pircējs neizņem pasūtīto Preci no pakomāta norādītajā termiņā, Prece tiek atgriezta Pārdevēja noliktavā, un atkārtotā piegāde Pircējam ir jāapmaksā saskaņā ar norādītajiem piegādes tarifiem;
3.3.2.    ja Pārdevējs ir veicis divus atkārtotus piegādes Pasūtījumus uz Pircēja norādīto adresi iepriekš norādītajā laikā, bet Pircējs vai tā pilnvarotais pārstāvis nav bijis sastopams norādītajā adresē un laikā, Pārdevēja saistības tiek uzskatītas par izpildītām. Pārdevējam ir tiesības atteikt turpmākas piegādes iespējas, un Pircēja pienākums ir pašam nodrošināt un apmaksāt preces piegādes izdevumus.
3.4.    Pēc Pasūtījuma izpildīšanas Pārdevēja saistības pret Pircēju tiek uzskatītas par izpildītām.
3.5.    Īpašuma tiesības uz Preci un ar to saistītā atbildība pāriet no Pārdevēja pie Pircēja Preces nodošanas brīdī.

4.       Pašu tiesības un pienākumi.

4.1.    Pārdevējs apņemas:

4.1.1.    pārdot Preci un piegādāt to saskaņā ar pasūtījumu;
4.1.2.    sniegt informāciju par Preci un tās ražotāju;
4.1.3.    informēt (arī elektroniski) Pircēju par pasūtījuma izpildes nosacījumu izmaiņām, ja laikā, kamēr Pārdevējs izpilda pasūtījumu, mainās Preces piegādes termiņi;
4.1.4.    izskatīt Pircēja pretenzijas saistībā ar Preci, pasūtījuma izpildes termiņiem vai kvalitāti saprātīgā termiņā, par to sniedzot Pircējam savu atbildi pēc būtības;
4.1.5.    ne vēlāk 14 (četrpadsmit) dienu laikā atmaksāt Pircējam viņa faktiski veikto apmaksu par Preci, ja Pārdevējs nevar izpildīt pasūtījumu atbilstoši tā nosacījumiem un Pircējs nav devis piekrišanu to izmaiņām;
4.1.6.    Pircēja pasūtījumā norādīto personisko informāciju, tajā skaitā bankas rekvizītus, izmantot tikai saistībā ar rēķina sastādīšanu par pasūtījuma apmaksu un pasūtījuma izpildi.
4.2.    Pārdevējam ir tiesības:
4.2.1.    pēc pasūtījuma saņemšanas neskaidrību gadījumā telefoniski sazināties ar Pircēju, lai precizētu pasūtījumā norādīto informāciju par izvēlēto Preci vai Pircēju;
4.2.2.    neuzsākt pasūtījuma izpildi, ja nav saņemta noteiktā apmaksa par Pircēja pasūtīto Preci;
4.2.3.    nepieņemt pretenzijas par Preces neatbilstību un Preces saskaņā ar šā līguma 7.sadaļu, ja Precei ir vizuāli un/vai tehniski bojājumi, kas radušies Pircēja vainas dēļ un kas ierobežo Preces tālāku realizāciju un/vai atdošanu atpakaļ Preces ražotājam.
4.3.    Pārdevējam ir tiesības vienpusēji mainīt šā līguma saturu, nepārkāpjot spēkā esošo normatīvo aktu prasības. Šis nosacījums neattiecas uz tiem pasūtījumiem, kuri ir izpildes procesā. Izmaiņas stājas spēkā ar to publicēšanas brīdi šajā mājas lapā.

4.4.   Pircējs apņemas:

4.4.1.    noformējot pasūtījumu, sniegt patiesu un precīzu informāciju par izvēlēto Preci un sevi, lai Pārdevējs varētu izpildīt savas saistības pilnīgā apmērā, neskaidrību gadījumā elektroniski vai telefoniski vēršoties pie Pārdevēja pēc konsultācijas;
4.4.2.    apmaksāt Preci saskaņā ar pasūtījumā un rēķinā norādīto Preces cenu;
4.4.3.    pieņemt Preci pasūtījumā norādītajā piegādes termiņā.
4.5.    Pircējam ir tiesības:
4.5.1.    saņemt Preci atbilstoši pasūtījumam;
4.5.2.    saņemt atpakaļ samaksāto naudu par Preci, ja Pārdevējs nevar izpildīt pasūtījumu atbilstoši tā nosacījumiem un Pircējs nav devis piekrišanu to izmaiņām;
 

5.       Pušu atbildība.
5.1.    Puses par savu saistību izpildi ir pilnībā atbildīgas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
5.2.    Ja šā līguma izpildes laikā kādai no Pusēm rodas kādi nepārvaramas varas šķēršļi, kas nepakļaujas Pušu ietekmei un kontrolei, tad tā Puse, kurai šie šķēršļi traucē, paziņo par to otrai Pusei, lai vienotos par tālāku rīcīb

6.       Atteikuma tiesības

6.1.    Atgriešanas tiesības ir Pircēja tiesības noteiktā termiņā vienpusēji atkāpties no līguma, nemaksājot Pārdevējam zaudējuma atlīdzību. Preču atgriešanas pieteikuma nosūtīšana noteiktā termiņā izbeidz līgumu un atbrīvo Pircēju no jebkurām līgumsaistībām, izņemot izmaksas, kas saistītas ar Preces atdošanu atpakaļ Pārdevējam.
6.2.    Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to aizpildītu atteikuma veidlapu. Veidlapa pieejama šeit:  ATT_veidlapa.pdf
6.3.    Atgriešanas tiesību izmantošanas termiņu skaita: no dienas, kad pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis pircējs, ir ieguvusi preci valdījumā. Ja, par piegādes veidu pircējs izvēlas piegādi uz pakomātu, pasta staciju vai paku bodi, tad atgriešanas tiesību termiņu skaita: no dienas, kad pircējs ir saņēmis SMS no pārvadātāja, ka pircēja pasūtījums ir nogādāts viņa iepriekš izvēlētajā saņemšanas punktā.
6.4.    Pircēja pienākums ir 2 (divu) dienu laikā pēc atteikuma veidlapas nosūtīšanas atdot Preci Pārdevējam. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar Preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs.
6.5.    Pircējs atteikto preci var nosūtīt Pārdevējam uz Omniva pakomātu vai izmantojot Omniva kurjera starpniecību.
6.6.    Izmantojot tiesības atteikties no Preces, Pircējs ir atbildīgs par Preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu, kā arī par Preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja tā ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis Preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Pretējā gadījumā Pārdevējs patur tiesības Preci nepieņemt atpakaļ.
6.7.    Pamatojoties uz MK izdotajiem noteikumiem Nr. 255 (NOTEIKUMI PAR DISTANCES LĪGUMU) 22.3. un 22.4. punktiem, Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja: pircējs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ un/vai prece ir laikota/mērīta, ja prece ir lietota ar lietošanas pazīmēm, ja prece ir nepārprotami personalizizēta.
6.7.    Pamatojoties uz šī Distances līguma 6.6. punktu preces atgriešana vai apmainīšana nav iespējama:
6.7.1.  precei, kas ir bez orģinālajām veikala birkām/etiķetēm, pirkuma apliecinoša dokumenta (Pavadzīme) un/vai, ja ir jau lietota.
6.7.2. ja prece ir ar tabakas, sviedru, parfīma un/vai citām smaržām.
6.7.3. kosmētikas, sviedru un/vai citiem traipiem.
6.7.4. precei, kas ir tīši vai netīši bojāta.
6.7.5. zeķes, zeķubikšu izstrādājumi, 
apakšbikses,  erotiskā apakšveļa/naktsveļa, visa prece no sadaļas "EROTISKĀ VEĻA".

6.8.    Pārdevējs pēc atteikuma veidlapas un Preces saņemšanas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā atmaksā Pircējam uz Pircēja norādīto bankas kontu to naudas summu, kura par Preci samaksāta. Pretējā gadījumā, ja Pārdevējs nesaņems atteikuma vēstuli un/vai Preci šajā līgumā noteiktajā kārtībā, Pārdevējs ir tiesīgs neatmaksāt Pircējam tā samaksāto naudas summu par Preci.

7.   Strīdu risināšanas kārtība.

Jebkurus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties vai radīsies starp Pusēm šā līguma izpildes laikā, Puses risinās savstarpējo pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdus jautājums tiek nodots izskatīšanai tiesas ceļā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

8.   Datu apstrāde

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

Atteikuma tiesību veidlappa: ATT_veidlapa.pdf